Anàlisi d’Explosions en Edificació

Avaluem les acciones dinàmiques que una explosió té sobre l’estructura gràcies a l’aplicació de les teories de la Dinàmica de Fluids Compressibles. Gràcies al càlcul dinàmic en funció del temps determinem posteriorment les accions que l’ona expansiva genera sobre les estructures i analitzem la seva integritat, així com les mesures correctives per garantir l’estabilitat de l’entramat resistent.