EDIFICACIÓ

Recuperació estructural La Pedrera

Sector: Edificació
Client: Francisco Asarta
Anys: 1994 – 1996
Descripció: Realització del projecte d’arquitectura i estructura per la rehabilitació de la emblemàtica Casa Milà (La Pedrera), obra d’Antoni Gaudí.

El disseny es va realitzar seguint la metodologia del projecte original realitzar per Gaudí basat en el mètode de la catenària, beneficiant-se de les tecnologies modernes. Això va permetre entendre l’origen de les patologies a reparar sense comprometre el concepte del disseny original i respectant en tot moment el seu esperit tan únic.

CCIB - Centre de Convencions Internacional de Barcelona

Sector: Edificació
Client: Josep Lluís Mateo
Anys: 2002 – 2004
Descripció: Nou centre de convencions par a la ciutat de Barcelona el disseny del qual inclou la creació d’un espai lliure de columnes de 150×90 metres resolt amb grans pòrtics en calaix amb parets de gelosia separats 15 metres entre si i biarticulats a la base.

Per absorbir les traccions originades entre els dos suports es disposa de tendons de post-tesat unint-les en la direcció longitudinal. Es disposa d’un sistema de bigues i corretges convencionals on recolzen el forjat col·laborant de coberta.

Hotel Arts Barcelona

Sector: Edificació
Client: Skidmore, Owings & Merrill (SON) y Frank O. Ghery
Anys: 1988 – 1993
Descripció: Disseny de un dels primers edifici d’alçada de Barcelona en col·laboració amb els despatxos SOM, Frank O. Ghery y GCA. L’hotel consta de 44 plantes i 154 metres d’alçada.

L’estructura està definida pels seus elements metàl·lics exposats a la façana on també s’ubiquen els estintolaments que garanteixen l’estabilitat horitzontal de la mateixa, amb un interior convencional d’estructura metàl·lica i forjat col·laborant.

Sistemes innovadors de disseny i validació de càrregues sobre el terreny que es van haver d’utilitzar degut a la poca experiència prèvia d’aquesta mena d’edifici a Barcelona especialment ubicats a primera línia de mar.

Centre comercial Las Arenas

Sector: Edificació
Client: Richard Rogers y Alonso-Balaguer
Anys: 2002 – 2011
Descripció: Rehabilitació de l’antiga Plaça de Toros de Les Arenes per convertir-la n un nou centre comercial i de oci a Barcelona.

El projecte, entre d’altres qüestions, inclou la retenció i fitació de la façana protegida durant l’execució del nou soterrani de cinc plantes, així com el disseny d’un espai multifuncional a la coberta, repenjat únicament en quatre pilars en forma d’arbre.

El volum es remata amb una cúpula de fusta de 80 metres de diàmetre.

En el disseny del procés constructiu es va tenir en compte la proximitat de les línies de metro.

MACBA – Museu d’Art Contemporani de Barcelona

Sector Edificació
Client Richard Meier & Partners
Any inici 1988 – 1994
Descripció Situat al cor del Raval de Barcelona, el MACBA és una construcció on la llum i els espais diàfans, que dinamitzen la comunicació vertical i el recorreguts, s’alternen amb recintes més introvertits i controlats espacialment, que acullen les exposicions.

Mnac – Palau Nacional de Montjuïc, Barcelona

Sector: Edificació
Client: Gae Aulenti, Enric Steegman y Josep Benedito
Anys: 1989 – 2006
Descripció: Rehabilitació i consolidació de l’edifici construït amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona de 1929, per allotjar la seu del Museu Nacional d’art de Catalunya.

Donada la diversitat de tipologies estructurals de la construcció inicial, va haver d’utilitzar-se un ampli repartiment de variants constructives en les actuacions de reforç, des de la xapa de bigues pel revestiment de les voltes, incloent la formació sistemàtica de forjats sanitaris suportats pels pous de cimentació originals.

De totes maneres, l’actuació més excepcional va ser derivada de la necessitat disposar juntes de dilatació en un edifici de més de 200m de longitud, que no tenia, i que per això presentava esquerdes amb obertures ocasionalment superiors a 10cm. A l’efecte, es va haver de tallar amb fil ferro murs de fins a 20m d’alçada en tota la seva extensió, i la cúpula de la gran sala va ser trossejada en vuit parts.

Pavelló Olímpic de Bàsquet, Badalona

Sector: Edificació
Client: Esteve Bonell i Francesc Rius
Anys: 1990 – 1992
Descripció: Disseny del pavelló olímpic de bàsquet per a les Olimpíades de Barcelona’92.

Un dels elements importants en el seu disseny és la coberta el·líptica amb unes llums de fins 120m, resolta amb una biga principal central postesada de canto variable (fins a 15 metres), on es recolzen les costelles transversals dissenyades com a bigues fink amb llums que varien dels 40 als 80 metres.

La pista i els afegits es troben ubicats sota rasant amb les cantonades recolzades a sobre de les bigues de canto concèntriques de 18 metres de llum on s’ubiquen les pistes d’escalfament i d’altres serveis.

Torre Agbar Barcelona

Sector: Edificació
Client: Jean Nouvel i b270 Arquitectes
Anys: 2002 – 2004
Descripció: Disseny d‘una torre d’oficina de planta circular i 145 metres d’alçada que la seva principal característica és la façana portant de formigó armat amb una distribució “no convencional” d’apertures que s’han convertit en una de les senyes de la ciutat.

Els forjats estan formats per una estructura metàl·lica i forjat col·laborant recolzats a la façana i al nucli central.

Com a element diferenciador estan les plantes superiors on els forjats es recolzen en cantilevers sobre el nucli central i amb llums de fins a 12 metres.

L’estructura de la façana en aquesta zona superior és metàl·lica.

Edifici Foredeck, America’s Cup 2007

Sector: Edificació
Client: David Chipperfiel, Fermín Vázquez i b720 Arquitectes
Anys: 2005 – 2006
Descripció: El disseny de l’emblemàtic edifici del Port de València es basa en el concepte de quatre forjats flotants recolzats únicament en quatre nuclis resultant llums de 30 metres i cantilevers de fins a 12 metres. La solució estructural inclou lloses “sanwich” postesades de 1 metre de cantell.

L’equip de disseny va haver de complir amb uns termes molt reduïts, ja que només es disposava de 14 mesos des de el moment en que es va guanyar el concurs fins a la consecució de l’estructura en obra.

OBRA CIVIL

Carril reservat per a autobusos a l’autopista C-58 entre el nus de Ripollet i la avinguda de la Meridiana

Sector: Transports
Client: GISA, Gestió d’Infraestructures, S.A.U.
Anys: 2006 – 2012
Descripció: Implantació de dos carrils segregats situats entre les autopistes C-33 i C-58 de l’Avinguda de la Meridiana de Barcelona a Ripollet. Aquests dos carrils estaran reservats a ús exclusiu d’autobusos i vehicles d’alta ocupació (VAO).

La implantació dels nous carrils comporta al desplaçament lateral de les dos calçades de C-33 i C-58, ampliació de les estructures existents, construcció de noves estructures i murs i sistemes de control de tràfic.

Assessoria i control de l’explotació i manteniment de les instal•lacions de sanejament d’aigües residuals

Sector: Aigua
Client: Agencia Catalana de l’Aigua
Anys: 2010 – 2011
Descripció: Serveis tècnics d’assessoria i control de l’explotació i manteniment de les instal·lacions de sanejament d’aigües residuals finançades a càrrec del Pla de Sanejament de Catalunya. Zona Girona.

Realitzar el seguiment, control i assessorament tècnic de la gestió que les empreses explotadores realitzen en els Sistemes de Sanejament (estacions depuradores, estacions de bombeig, i xarxa de col·lectors en alta) de la zona de Girona.

L’abast dels treballs i les principals línies de treball són:

 • Control dels processos biològics dels EDARs
 • Inspecció i comprovació del manteniment que es realitza als equips instal·lats.
 • Identificació de les xarxes de col·lectors en alta.
 • Anàlisi de les millores a executar a les instal·lacions de manteniment.
 

Obres de plataforma del tram: Sant Joan Despí – Can Tunis de la línia Alta Velocitat Madrid – Barcelona

Sector: Obra Civil
Client: ADIF
Anys: 2001 – 2007
Descripció: Tram de 8 km de plataforma de línia d’Alta Velocitat situada en un entorn fortament urbanitzat i amb una alta densitat de serveis i vies d’alta capacitat. El tram inclou tres viaductes de 522,477 i 180m de longitud respectivament, una passarel·la peatonal de disseny de 520m de longitud, un túnel de 1.500m de longitud, dos pous d’evacuació d’emergència del túnel i un pous de bombeig per a 3,5m3/s.

 

Autovia de Llevant a França per Aragó. Tram: Terol – Saragossa. Subtram: Escandón – Terol

Sector: Transports
Client: Ministerio de Fomento
Anys: 1998 – 2000
Descripció: El tram en projecte es planteja com a una autovia de nova planta, amb un desenvolupament del tronc principal de 16,625km, entre els PK 101,2 i 117,8 de la futura autovia A-23, que correspon aproximadament amb els PK 108 i 125 de l’actual carretera N-234. A això se li ha d’afegir el projecte de tres enllaços i 29 vials corresponents a reposicions de vies i camins de servei. La solució prevista és la d’autovia de plataformes separades amb una velocitat de projecte de 120km/h.

Direcció de les obres de la prolongació dels FGC a Terrassa

Sector: Transports
Client: GISA, Gestió d’Infraestructres, S.A.U
Anys: 2008 – 2011
Descripció: Direcció de les obres de la prolongació dels FGC a Terrassa. Infraestructura, superestructura de via catenària i electrificació. Tram: túnel Terrassa – Rambla/Can Roca i estacions intercanviador Renfe i Can Roca

Execució de 3 noves estacions (UPC-Vallparadís, Intercanviador de Renfe i Can Roca) unides mitjançant dos túnels de via única de una longitud de 4 km.

Cada un dels dos túnels s’executa amb una tuneladora que excavarà 3.100m. El diàmetre interior dels túnels es de 6,00m. Per a l’explotació dels túnels s’ha construït un pou d’atac que es destinarà com a dipòsit de trens.

Línia 9 de metro. Tram 1. Nova variant del Prat

Sector: Transports
Client: GISA
Anys: 2003 – 2007
Descripció: Projecte constructiu (estudis i disseny) del tram 1 de la L-9 del Metro. La via projectada es la Línia 9 de Metro. Es tracte de una nova Línia de Metro de la conurbació de Barcelona. L’actuació està prevista en el Pla Director de Infraestructures del transport públic 2001 – 2010. En el seu conjunt s’estén des de l’aeroport del Prat fins Badalona i Santa Coloma de Gramenet, sent   la seva longitud de 44km.

El projecte inclou únicament la obra civil del túnel, estacions, pous de ventilació i sortides d’emergència.

Millora general. Variant de les Masies de Voltregà. Carretera C-37 (Tram: Manlleu – Les Masies de Voltregà

Sector Transports
Client GISA
Anys 2003 – 2004
Descripció Millora general. Variant de les Masies de Voltregà. Carretera C-37 (PK 148 + 160) a la carretera C-17 (PK 75 + 152). Tram: Manlleu – Les Masies de Voltregà

La carretera C-17 (antiga N-152 de Barcelona a Puigcerdà) és un dels eixos més importants que dóna connexió a l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb els Pirineus. El projecte comença a l’enllaç entre la carretera C-37 i la C-17 al terme municipal de Les Masies de Voltregà. Des de aquest punt es planteja el desdoblament de la carretera C-37 fins a la BV-4608 sent aquest tram d’autovia coincident per als eixos Vic-Olot i Vic-Ripoll, per el costat oest de la carretera existent. En el PK 1 + 000 s’inicia la bifurcació de les carreteres C-17 i C-37 ampliant el número de carrils de 2 a 3 per sentit de circulació.

Des de l’enllaç anterior la nova variant continua a l’autovia de 2 carrils per sentit creuant el riu Ter amb un pont 291,5m de longitud i 24m d’amplada, assegurant un calat suficient per a l’avinguda corresponent a 500 anys de període de retorn.

El tram en estudi continua connectant amb les carreters de Sant Hipòlit de Voltregà amb un enllaç format per dues rotondes de 40m de diàmetre i un viaducte formant un pas superior.

A continuació l’autovia creua la Riera de Vinyoles amb un pont de 76,95m de longitud. Mitjançant una corba de 530m de radi la variant continua fins enllaçar amb la C-17 i la BV-5225, enllaç de Torelló, mitjançant una rotonda i dos passos inferiors.

Projecte Autovia A-24: Lleida-Osca. Tramo: Variant de Monzón.

Sector: Transports
Client: Ministeri de Foment
Anys: 2002 – 2003
Descripció:

 

La variant de Monzón constitueix un tram de l’autovia Lleida – Osca de 12.06km de longitud. La seva secció transversal consta de dues calçades de dos carrils. Els seus paràmetres de traçat en plana i alçat la classifiquen com una AV-100.

La variant de Monzón té especial interès per desviar el trànsit de pas de la N-240 donat els problemes de congestió de trànsit i retencions que originen.

Aquesta problemàtica de la travessia de Monzó per la N-240, on es barreja el trànsit local amb el de pas, es veu agreujada pel fet que en la travessia coincideixen un carrer semaforitzat i les carreteres locals A-1236 de Monzón a Fonz y A-1237 de Monzón a Almunia de San Juan.

Remodelació de la Plaça Cerdà de Barcelona

Sector: Obra Civil
Client: Barcelona Regional
Anys: 1997 – 2000
Descripció: Remodelació de la Plaça Cerdà, una zona fortament urbanitzada, que uneix dues de les principals artèries vials de Barcelona. El projecte inclou més de 6000 m2 d’estructures i 1,2 km de col·lectors urbans i 150.000 m2 d’actuació global.
 

Seguiment, comprovació i elaboració d’informes previs a la supervisió de projectes

Sector: Transports
Client: Ministeri de Foment
Anys: 2007 – 2008
Descripció:

 

L’objecte del contracte PR-508/06 és la prestació de serveis d’assistència tècnica a la Subdirecció General de Projectes per realitzar el seguiment, comprovació i elaboració d’informes previs a la supervisió de projectes de traçat i construcció compresos dins dels següents itineraris:

 • Autovia A-32. Linares-Albacete
 • Autovia A-14. Lleida-Frontera Francesa
 • Connexió LO-20 y N-232 amb l’autovia Pamplona – Logroño
 • Actuacions en el medi urbà

Millora de traçat de la carretera N-152 Ribers de Freser – La Molina.

Sector: Obra Civil
Client: Direcció General de Carreteres. Ministeri de Foment
Anys: 2008 – 2010
Descripció: Millora de traçat de la carretera N-152 Ribers de Freser – La Molina. Tram: Variant de Ribes de Freser, p.k. 0,000 al 2,800

La variant de la carretera CN-152 al seu pas per la població de Ribes de Freser augmentant així la seguretat viària de la zona. La velocitat de projecte de 60km/h per a la nova Variant6 de Ribes de Freser, amb amplada de calçada (1+1) de 7m (dos carrils de 3,5m) i vorals de 1m d’amplada. Les actuacions més característiques dins del projecte són: 2 Enllaços viaris amb la CN-152; el Túnel de Ribes (de 125m de longitud aproximadament); 1 viaducte sobre la línia de ferrocarril RENFE de Barcelona – Puigcerdà.

CONTROL DE QUALITAT

Inspecció i manteniment de tancs d’emmagatzematge

Sector: OIL & GAS
Client: Compañía Logística de Hidrocarburos CLH SA
Anys: 2013
Descripció: ICIASA és la responsable de la inspecció de més de 100 tancs d’emmagatzematge durant l’any 2013 en les diferents plantes d’emmagatzematge de l’empresa CLH a llarg de tot el territori nacional.

La inspecció que es realitza consisteix en la verificació de la integritat de l’estructura mitjançant assajos no destructius i inspecció dels diferents elements. Les diferents tipologies d’estructures d’emmagatzematge i les seves peculiaritats constructives obliguen a adaptar les inspeccions i assajos en funció de la planta i les seves característiques.

Inspecció i manteniment d’oleoductes

Sector: OIL & GAS
Client: Compañía Logística de Hidrocarburos CLH SA
Anys: 2011
Descripció: ICIASA és la responsable de la inspecció del oleoducte de la empresa CLH en tasques de manteniment respecte a incidències succeïdes en més de 450 punts durant l’any 2011 a llarg de tot el territori nacional.

Els treballs realitzats consisteixen en la inspecció i realització d’assajos no destructius en el tram afectat i des de el perímetre exterior de la canonada per a determinar les possibles causes de mal funcionalment i assistir en possibles solucions de la incidència.

Rehabilitació de la Seu d’Apple al Passeig de Gràcia de Barcelona

Sector: EDIFICACIÓ / URBANISME
Client: Propietat de l’edifici (EDIFITECH)
Anys: 2011
Descripció: Rehabilitació dels espais comercials de l’edifici situat al Passeig de Gràcia 1,Plaça Catalunya 10-11 de Barcelona

Es tracta d’un edifici històric construït als anys ’40 del segle XX, la seva privilegiada ubicació permet ser referent dia a dia de la ciutat. Cantonada de bulevard més imponent d’Europa, el Passeig de sant Gervasi juntament amb el centre neuràlgic de Barcelona, Plaça Catalunya.

Les seves diferents utilitzacions al llarg de la història, amaguen diferents històries a la seva estructura i a la seva morfologia com a edifici. Responent a aquest patró històric i de Vanguardia, s’han sol·licitat els serveis de BAC per la redacció del projecte de rehabilitació dels espais de les plantes comercials de l’edifici amb la finalitat d’acollir a una de les empreses més influents i importants a nivell mundial, Apple INC.

BAC ha intervingut a l’execució del projecte, el control de qualitat i en la direcció d’obra. Les tasques en matèria de control de qualitat han consistit en gran mesura en el control intens, tant a l’obra com al taller, sobre l’execució de l’estructura metàl·lica de reforç, el qual s’ha desenvolupat mitjançant vàries tècniques:

 • Inspecció visual de les unions soldades.
 • Control geomètric de l’estructura metàl·lica.
 • Inspecció mitjançant partícules magnètiques de les unions soldades.
 • Inspecció de les unions soldades mitjançant ultrasons.
 • Inspecció de unions cargolades ,mitjançant inspecció visual i verificació del “par de apriete”

Control de Qualitat Desdoblament C-25 Eix Transversal

Sector: Transports
Client: ACSA Infraestructuras, Construcciones -rubau y UTE STA Mª Oló – Gurb
Anys: 2010 – 2012
Descripció: Eix viari comprès entre Aguilar de Segarra (Lleida) i Calldetenes (girona) de vital importància per al transport per carretera i per la interconnexió de les principals capitals de província de Catalunya, connectant Lleida, amb les capitals de l’interior de Cat6alunya i la província de Girona. El projecte està dividit en 9 trams, dels quals BOMA INPASA va realitzar el control de qualitat a 4. El projecte inclou un gran número de nous viaductes i túnels, així com més de 200 kms de desdoblament projectat.

BOMA INPASA des de el seu laboratori de la Catalunya Central va realitzar feines de laboratori de materials així com d’inspeccions per a nombrosos elements del projecte.

Control de Qualitat de l’Estadi Cornellà El Prat

Sector: Edificació / urbanisme
Client: UTE STADIUM
Anys: 2003 – 2009
Descripció: Amb una capacitat de més de 40.000 espectadors i situat en una superfície de 182.000 m2, BOMA INPASA ha realitzat el control de materials i assajos i inspeccions a la totalitat de les obres, tant de la pròpia estructura de l’estadi com l’acondicionament de les zones comuns i properes a l’anella esportiva.

Els treballs de BOMA INPASA han constituït en gran mesura al control dels sòls dels moviments d’adequació que s’han realitzat, així com els controls de formigó i altres materials en la construcció del nou estadi o les se4ves zones d’accès.

Control de qualitat de les obres del projecte Línea 9 del metro de Barcelona. Tram 1r Aeroport-Parc Logístic

Sector: Transports
Client: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya
Anys: 2013
Descripció: A través de l’expansió de la xarxa de transports de la ciutat de Barcelona, es va projectar la línia 9 de metro amb la finalitat de unir l’aeroport de Barcelona, amb la ciutat i prolongar la línia fins la població de Santa Coloma de Gramenet. Projecte ambiciós, que una vegada conclòs serà la línia més llarga d’Europa amb 47,8 km de recorregut i 52 estacions projectades, de les quals, actualment n’hi ha 8 en funcionament.

Les tasques de BAC consisteixen en la inspecció i assaig de tots els elements de les instal·lacions a les estacions i pous d’evacuació presents en el tram controlat.

Es verifiquen els procediments proporcionats pel client en els elements instal·lats a tot el tram, verificant el correcte funcionament i implantació de les estructures d’instal·lacions elèctriques, de contra incendis, de ventilació i d’altres tipus.

Renovació de classe de vaixell de transport de GNL

Sector: Naval
Client: HYPROC SHIPPING COMPANY
Anys: 2013 – 2014
Descripció: Larbi Ben M’Hidi és un dels vaixells més grans de transport de gasos, construït l’any 1977, encarregat de transportar el gas des de el nord d’Àfrica a Europa i Àsia.

BOMA INPASA realitza tasques d’inspecció de l’estructura i la presa d’espessors per a la determinació de la renovació de la classe del vaixell a través de la societat classificadora corresponent en aquest cas.

 

Adequació de infraestructures per a activitats esportives al Palau Sant Jordi de Barcelona: Catwalk

Sector: Edificació
Client: Barcelona de Serveis Municiapls (B:SM)
Anys: 2012 – 2014
Descripció: Projecte previ de l’anàlisi de l’estat de l’estructura Catwalk del Palau sant Jordi de Barcelona, la qual serveix per a poder celebrar esdeveniments musicals i d’altres tipus en el recinte. L’estructura data de origen de la construcció del Palau i es va procedir a realitzar assajos, inspeccions i proves a l’estructura.

Posteriorment es va procedir a realitzar el control de qualitat de l’obra de reforç de l’estructura, mitjançant la utilització d’inspectors especialistes en treballs verticals. Així mateix es va realitzar el control de la implantació del nou marcador, les noves grades extensibles i el sistema de megafonia propi del Palau.

Aquests projectes estaven englobats al projecte d’adequació general del recinte per a poder adaptar-se als nous esdeveniments que s’han de desenvolupar.

Millora del Dic Est Fase 1 del Port de Barcelona

Sector: Transports
Client: Autoritat Portuaria de Barcelona (UTE APT)
Anys: 2011
Descripció: La Fase 1 consisteix en la demolició del paviment, vorera i paret existents i la construcció de una nova superestructura amb una ampli llibre de 5,20 m. d’amplada i 40m de longitud.

En aquesta fase BAC va executar el control d’execució de les compactacions mitjançant la utilització d’equips de mesura per determinar el grau de compactació aconseguida (mètodes nuclears, plaques de càrrega) i la identificació dels materials utilitzats, a més del control de formigons i de l’acer corrugat.

L’activitat de BAC ha estat identificar els diferents materials utilitzats per a l’execució d‘esculleres de pedra per una part i per l’altra la realització d’assajos de idoneïtat i de seguiment de les sorres i àrids i ciment utilitzats per a la fabricació dels 5712 Blocs de formigó fabricats a la Central de Formigonat implantada a peu d’obra per l’empresa constructora.

Construcció edifici d’habitatges, Torre Anida a l’Hospitalet de Llobregat

Sector: Edificació
Client: Construcciones PAI
Anys: 2012 – 2014
Descripció: Situada a la Plaça Europa, en una de les zones de major creixement i remodelació de l’àrea metropolitana de Barcelona, situada al costat d’una gran zona comercial, zona d’oficines, complex Fira de Barcelona, complex hospitalari Bellvitge i Ciutat de la Justícia es situa aquest espai residencial.

A l’octubre de 2012 es van reprendre els treballs de construcció del projecte de construcció que va quedar parat al 2008. Els treballs consistien en l’anàlisi i valoració de l’estat actual de l’estructura prèviament construïda per a prosseguir la construcció de l’edifici intentant detectar possibles patologies o deficiències en l’estructura.

Posteriorment es va portar el control de qualitat del projecte mitjançant el control del formigó utilitzat, la inspecció de les unions de l’estructura metàl·lica i el control de l’execució de les instal·lacions implantades a l’edifici.