canals-panta-foix

L’ACA adjudica a BAC el projecte de rehabilitació dels canals del pantà de Foix

L’ACA ha adjudicat el contracte de redacció del projecte a l'equip d'obra civil de BAC en UTE amb ERH Consult

L’Agència Catalana de l’Aigua, ACA, ha adjudicat a BAC la “Redacció del projecte de rehabilitació de la xarxa de canals del Pantà de Foix, en els termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes”.

Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi detalladament les obres a executar en els trams de canals, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui aplicable i dels específics que estipuli el ACA i que permetin executar les obres de rehabilitació dels trams dels canals de la xarxa primària.

En termes generals, els treballs realitzats per BAC comprenen:

  • Anàlisi de la situació actual
  • Caracterització i diagnosi de l’estat actual dels canals
  • Topografia
  • Documentació ambiental
  • Domini públic hidràulic
  • Projecte constructiu

La presa del Foix i la xarxa de canals que salin d’aquesta constitueixen un sistema de regulació i distribució de cabals, eminentment, per a ús de regadiu.

La xarxa primària dels canals de reg és de titularitat de l’ACA i consta de 3 trams principals que sumen uns 30 km i el seu traçat en planta travessa urbanitzacions aïllades, zones industrials, camps de cultiu, voreja carreteres i camins dels termes municipals de Vilanova i la Geltrú, Cubelles i Sant Pere de Ribes.

Compartir: