Deu anys del primer assaig Blower Door Test a BAC

L'any 2010 BAC va ser la primera empresa a Catalunya i una de les primeres a Espanya a adquirir un equip per a la realització d'assajos Blower Door, un assaig d'estanqueïtat a l'aire que també rep el nom de Minneappolis Blower Door Test.

Aquest tipus d’assaig, cada vegada més sol·licitat pels clients, i la nostra experiència de més de 10 anys realitzant-lo en múltiples edificis i espais polivalents, ens ha posicionat com un dels referents en aquest camp.

El sistema va ser creat a Minneappolis (US) per l’empresa TEC – The Energy Conservatory   a principis dels 80, i va ser importat a Alemanya des d’on es va introduir al nord d’Europa el 1989 a través de la BlowerDoor GmbH. Al 1991 es va realitzar el primer assaig d’energia zero en Dörpe, Alemanya.

El 2007 es van arribar a implementar 7 ventiladors en xarxa per poder realitzar l’assaig sobre una superfície d’oficines de 90.000,00 m2. Des de llavors no ha parat de créixer la utilització d’aquest assaig per tot Europa, de nord a sud.

L’objectiu de l’assaig és poder avaluar i detectar les fuites d’aire no controlades a través de l’envoltant de l’edifici. L’assaig consta en fer una despressurització i pressurització de l’edifici mitjançant un ventilador que s’instal·la a la porta. Es comença a 70Pa i es va disminuint fins arribar als 25Pa en salts de 5PA. La taxa de renovació d’aire serà la mitjana de les mesures obtingudes entre la despressurització i la pressurització. Aquest procediment està indicat en la normativa.

La taxa de renovació de l’aire, N50, mesura les renovacions d’aire que es necessiten, la qual es diferencia que:

  • La tassa hauria ser n50 ≤ 3,0 m³/h en el cas d’edificis amb ventilació manual.
  • En el caso d’edificis amb sistemes de ventilació mecànica el límit passa a ser de n50 ≤ 1,5 m³/h.

A Espanya avui en dia no hi ha normativa d’obligat compliment respecte a aquest tema. No obstant això, al manual de referència de Calener GT (actualment document reconegut no vigent) es troben referències en relació als valors recomanats per a un edifici unifamiliar:

  • Nivell d’estanqueïtat alt: menor de 4.
  • Nivell d’estanqueïtat mig: entre 4 i 10.
  • Nivell d’estanqueïtat baix: major de 10.

Finalment l’assaig en funció de diversos paràmetres i els resultats obtinguts, determina la classificació energètica (Entre A i G).

Paral·lelament a el test Blower door també realitzem la inspecció o detecció de fuites que consisteix a crear una depressió de 50 Pa en poc temps. Això s’aconsegueix mitjançant la implementació d’un ventilador connectat a un ordinador i acoblament en un marc regulable que substitueix la porta d’accés a l’espai, així mateix utilitza diferents sensors de pressió. D’aquesta manera es crea una diferenciació de pressions amb l’exterior que maximitza les filtracions dins l’espai d’assaig.

En aquesta fase es determinen els punts de filtració a partir d’elements de detecció com ara assaig de fum, termografia o anemòmetre. Aquesta inspecció és manual, observant els perímetres de finestres i portes, on puguin donar-se possibles infiltracions.

Aquest assaig permet avaluar l’execució dels tancaments de qualsevol habitació o espai tancat, de manera que permet optimitzar el consum energètic per poder climatitzar l’espai. Permet a més quantificar el cost afegit que suposen aquestes filtracions a causa de les renovacions que s’han de produir per la ineficiència de el sistema actual. A través dels assajos no destructius utilitzats es pot determinar de forma ràpida els punts de fuga i d’aquesta manera on reparar-los i aconseguir així millor rendiment energètic.

La normativa que avala aquest sistema és de caràcter nacional i internacional:

  • Codi Tècnic de l’Edificació.
  • UNE-EN-ISO 9972:2019. dels edificis. Mètode de pressurització amb ventilador. (ISO 9972:2015).
  • UNE-EN 1026:2017. Finestres i portes. Permeabilitat a l’aire. Mètode d’assaig.
  • UNE-EN 12207:2017. Finestres i portes. Permeabilitat a l’aire. Classificació.
  • RD-47-2007. Procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica d’edificis de nova construcció.