CRITERIS HOMOLOGACIÓ PROVEÏDORS

Els lliuraments dels proveïdors han de fer-se en el lloc i forma segons el que s’estableix en les condicions acordades amb BAC.

El tipus i quantitat de productes i serveis lliurats i servits a BAC són detallats en l’ordre de compra. L’autorització de BAC serà requerida per a l’acceptació parcial o total de la compra.

Cada lliurament ha d’anar acompanyada d’un albarà o part de treball en el qual es detalli el número d’ordre indicat per BAC, contingut o descripció de les tasques realitzades.

El lliurament dels productes ha de complir amb les garanties de qualitat o certificacions requerides, així com els embalatges han de garantir un adequat transport, conservació i emmagatzematge dels productes, així com compliment de normatives ambientals vigents. Els productes danyats deteriorats o amb defectes en embalatge que puguin afectar el contingut, serà retornats al proveïdor.

BAC es guarda els drets de dur a terme inspeccions als proveïdors o subcontractistes que puguin afectar directament en el desenvolupament de les seves activitats tant des del punt de vista de qualitat, ambiental o SST. Aquestes inspeccions es duran a terme de manera acordada amb el proveïdor i sense que perjudiqui el desenvolupament de les seves tasques habituals.

En el cas de no complir amb els criteris de control de qualitat, medi ambient i SST de BAC ECG el proveïdor serà notificat i se li comunicaran els canvis necessaris per a poder treballar sota els criteris d’homologació de BAC.

Tots els proveïdors de BAC seran homologats a l’inici, de les seves relacions contractuals, bé a través d’un qüestionari d’homologació emès per BAC ECG o a través d’una inspecció in situ. I seran reavaluats anualment en funció de la freqüència, quantia, impacte i incidències detectades en la recepció dels seus productes o serveis. La informació de la seva homologació pot sol·licitar-se al correu administracion@bacecg.com. Aquells proveïdors que incompleixin els nivells exigits per BAC ECG se’ls comunicarà aquest incompliment i les deficiències detectades perquè puguin procedir a la seva resolució.

Tots els documents generats en el procés d’homologació i reavaluació de proveïdors dut a terme per BAC seran arxivats durant un període de 3 anys donant compliment segons el requerit en la LOPD.